เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ถอดบทเรียนการทำงานเทศกาลสงกรานต์และลอยกระทง ปี 2552


รณรงค์ร่วมกันภายใต้คำขวัญ สงกรานต์ปีนี้ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
พื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด 37 พื้นที่ทั่วประเทศปี 2552 (ใน 26 จังหวัด)


- พื้นที่ปฏิบัติการในเขตเมือง    12 พื้นที่ (11 จังหวัด)

- พื้นที่ปฏิบัติการในเขต อบต. 19 อบต.  (14 จังหวัด)

- พื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนไทยทรงดำ 5 พื้นที่ (3 จังหวัด)

- พื้นที่ปฏิบัติการทั่วไปของภาคีเครือข่าย

พื้นที่ปฏิบัติการถนนข้าว…..

 • ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น
 • ถนนข้าวเปลือก จ.กาญจนบุรี
 • ถนนข้าวแช่ จ.ปทุมธานี
 • ถนนข้าวเม่า จ.มหาสารคาม
 • ถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี
 • ถนนดำเนินเกษม หัวหิน
 • ถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก

การสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่

 • จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดและการผลักดันนโยบายร่วมกันก่อน
  การดำเนินการ
 • จัดให้มีเวทีเพื่อทำความเข้าใจพูดคุยรายละเอียดในระดับพื้นที่ ทำความเข้าใจ
  ร่วมกันกับทางเจ้าภาพหลัก
 • เปิดพื้นที่และสนับสนุนให้คณะทำงาน(ประชาคม) เข้ามามีส่วนร่วมแสดง
  บทบาทในการนำเพิ่มมากขึ้น
 • เปิดพื้นที่และเชื่อมเครือข่ายเด็กเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่
  ให้เข้ามาร่วมในการรณรงค์
 • จัดให้มีกิจกรรมการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ในพื้นที่ปฏิบัติการ
 • สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันก่อนวันงาน
 • กิจกรรมการแถลงข่าว โรดโชว์ไปยังสถานีข่าวและรายการทีวีต่างๆ
 • จัดให้มีทีมรณรงค์จากส่วนกลาง เข้าไปร่วมสร้างสีสัน
 • จัดให้มีการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการทำงานในพื้นที่
 • จัดให้มีเวทีสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรค

1. นโยบายรัฐบาลขาดความชัดเจน ส่งผลให้ปฏิบัติการในระดับพื้นที่
ขาดการสนับสนุนหรืขานรับ มักจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างแม้ว่าคนส่วนใหญ่
ในพื้นที่จะเห็นด้วยกับการรณรงค์ให้สงกรานต์นี้ปลอดเหล้า

2. การบังคับใช้กฎหมายยังไม่จริงจัง โดยเฉพาะผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย
ยังขาดความเข้มงวด

3. ขาดปฏิบัติการ AIR WAR เพื่อสนับสนุนแนวคิดการจัดงาน
สงกรานต์ปลอดเหล้า
ยังมีไม่มากพอ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การดูแลเรื่อง
อุบัติเหตุยอดคนเจ็บคนตาย ไม่เหมือนในช่วงปีใหม่ ที่มี AIR WAR
ออกมาชี้นำกระตุกกระตุ้นเตือนสังคมให้คิด ว่า ให้เหล้า=แช่ง

4. การรายงานข่าวทำได้เพียงการให้ข้อมูลพื้นฐาน แต่ไม่สามารถ
เจาะลึกไปถึงเบื้องหลังแนวคิด

5. เทศกาลสงกรานต์มีการเล่นน้ำดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
งานเทศกาลดื่มเหล้าเบียร์ (Alcohol Carnival) เป็นเทศกาลที่มี
คนเมามากที่สุดของโลก นอกเหนือไปจากการเป็นเทศกาลที่มีคนตาย
มากที่สุดในโลก

6. ประชาคมในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าภาพงาน ยังเปิดพื้นที่และดึงเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร

7. สถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรง กลบข่าวการรณรงค์แอลกอฮอล์

ข้อเสนอต่อทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต

1. ทำให้ข้อเสนอเรื่องสงกรานต์ปลอดเหล้า เป็นนโยบายสาธารณะ
เป็นวาระของประเทศ
โดยอาจจัดให้มีเวทีสาธารณะในระดับต่างๆ โดย
นำเอากรณีตัวอย่างที่จัดสงกรานต์ปลอดเหล้าไปนำเสนอ ซึ่งน่าจะทำทั้ง
927 เวทีอำเภอ ซึ่งจะสามารถทำให้กระแสเหล่านี้แทรกซึมไปในระดับ
ฐานรากได้

2. ควรหาแนวทางในการใช้ AIR WAR ชี้นำทิศทางของสังคม
โดยควรจะทำในรูปแบบ Spot โฆษณา ซึ่งมีความถี่ในการนำเสนอมาก

3.  ทำให้การบังคับใช้กฎหมาย/ผู้บังคับใช้กฎหมาย ในช่วงงานสงกรานต์
มีการดำเนินการอย่างจริงจังเข้มงวด

4. ขยายพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

5. เน้นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับภาคีต่างๆ ร่วมกัน


ภาพแสดง ผลลัพธ์จากการร่วมกันขับเคลื่อนงานสงกรานต์ ปลอดเหล้า ปี 2552

ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดเหล้า 2552

* คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

WordPress Themes